สมาคมพระนิพพาน

เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย พัฒนาและส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาทั่วโลกเเละเพื่อศึกษาธรรม เผยแพร่ และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา