เรื่องเล่านิทานธรรมะเตือนใจตอน ความรู้วิชากลลวงที่ ฉมาสร เคยสั่งสอนศิษย์ ก็ค่อยๆ ถูกกลบ ลบลงไป แต่เดิมเหล่าศิษย์ของ ฉมาสร

กาลครั้งนั้น เมืองโบราณแห่งหนึ…